Het voortbestaan van de Stichting De Delft

 Belangrijke informatie over het voortbestaan van 'Stichting De Delft' -

-De werf èn het museum deDelft zullen met ingang van maandag 3 december gesloten zijn!

Er worden voorbereidingen getroffen om faillissement aan te vragen.

Inmiddels is dinsdag 11 december om 09.59 het faillissement uitgesproken.
Alle nog meewerkende vrijwilligers zijn daarvan op de hoogte gesteld. 
Helaas hebben we de vrienden niet meer persoonlijk kunnen bereiken op de gebruikelijke manier met een nieuwsbrief.
Dat zullen we op een later moment nog proberen met een gewone mail!

De curator bereidt zich nu voor op de heel belangrijke beslissing:  hoe we verder zullen gaan of niet....!

Helaas is de situatie rond deDelft zodanig verergerd, dat het bestuur heeft besloten bijgaand schrijven aan de vrienden van de Delft te sturen.

Ook is door RadioRijnmond op woensdagavond 22 november een interview met medewerkers van deDelft uitgezonden

Beste Vrienden en Vriendinnen van De Delft,

Al ( zeer) geruime tijd bent u Vriend(in) van de Delft en heeft u met uw bijdragen meegeholpen aan het tot stand brengen van een replica van het linieschip De Delft.
Rond de eeuwwisseling werd begonnen met dit ambitieuze project en in de loop der jaren kreeg het schip zijn eerste vormen, werd een museum rond het thema “scheepsbouw in de vorige eeuwen” ingericht en kwam het leerwerkbedrijf verder tot ontwikkeling.
En meerdere keren ontstonden er financiële en andere problemen die telkens , mede door uw bijdragen, konden worden opgelost.
In 2014 was de situatie rond de Delft zo kritiek dat een faillissement dreigde en het toenmalig bestuur van de stichting de Delft een beroep deed op de Rotterdamse Stichting Onbenutte Kwaliteiten. Deze stichting nam de Delft over, verstrekte de nodige financiële middelen ( uiteindelijk oplopend tot 800.000 euro) om faillissement te voorkomen, werden er afspraken gemaakt met de gemeente over leerwerktrajecten ( en die vormen de financiële basis voor het hele project dat verder zonder subsidie werkt) en werd voortvarend gewerkt aan het het realiseren van de doelstellingen.
In 2016/2017 werden steeds minder leerwerktrajecten toegekend aan de Delft ( dus minder inkomsten) en vanaf 2018 werden in het geheel geen trajecten meer toebedeeld. In maart 2018 werd (de gemeente ( nogmaals) gevraagd financieel bij te springen, zowel d.m.v. toekennen leerwerktrajecten als het verstrekken van subsidie voor de verdere afbouw van het schip maar begin oktober (ruim 6 maanden later!) liet het College van B en W weten geen subsidie en geen leerwerktrajecten aan de Delft te willen toekennen.
De afgelopen weken werden veel akties ( pers, belangenorganisaties, politieke partijen enz) ondernomen om toch een vervolg mogelijk te maken en werd uiteindelijk een plan ontwikkeld om samen met een ondernemer de lokatie van de Delft onderdak te laten bieden aan ambachtelijke maar ook innoverende bedrijfjes met , wel behoud van museum en schip en afstoten van het leerwerkbedrijf. Op die wijze zouden de exploitatiekosten voor stichting de Delft aanzienlijk kunnen worden verlaagd en zou, met behulp van sponsoring, crowdfunding, uw bijdragen enz enz het wellicht toch mogelijk worden het schip te realiseren en het museum open te houden.
Begin november 2018 liet de gemeente echter weten de bestaande huurovereenkomst die loopt tot eind 2020, niet meer te willen verlengen ( het gebied waar de werf zich bevindt heeft/ krijgt een bestemming “ wonen”) en daarmee is het ook niet meer mogelijk het hierbovengenoemde plan tot uitvoer te brengen.
Dat alles betekent dat er vrijwel geen inkomsten meer zijn en ook niet zijn te verwachten, terwijl de lasten ( personeel, huur, energie, verzekeringen enz) doorlopen en dat leidt dan onvermijdelijk tot een situatie waarin de Delft niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen.
Het bestuur heeft dan ook moeten besluiten om op zeer korte termijn ( december/januari) faillissement aan te vragen en daarmee komt dan ook een einde aan het gehele project in deze vorm.
Dat is een buitengewoon trieste gang van zaken, triest voor medewerkers en vrijwilligers die hier vaak jarenlang met heel veel plezier, energie en inzet hebben gewerkt, triest ook voor allen , mensen zoals u, die de Delft een warm hart toedragen en hier op bezoek kwamen.
Medewerkers en vrijwilligers werden begin deze week geïnformeerd over het besluit tot faillissementsaanvraag en met deze brief/ mail willen we ook u, onder dankzegging voor de jarenlange steun die we van u mochten ontvangen, informeren over deze afloop van een uniek project in Rotterdam

Met vriendelijke groet
Johan G.M. Breukels
Wnd directeur en bestuurder
Stichting De Delft

 

 

Eerder verschenen hier, in chronologische volgorde de volgende 3 publicaties:  

1)    De dreigende ondergang van de Delft 

Ondanks alle inspanningen, adviezen van gebiedscommissie, ondanks de inzet van medewerkers en vrijwilligers, heeft het College van B en W Rotterdam besloten geen financiële middelen meer beschikbaar te willen stellen voor de realisatie van een unieke maritieme belevenis-  annex leerwerkproject, hier in Delfshaven.

In het besluit, en de schriftelijke toelichting daarbij, geeft de gemeente aan, dat al 18 jaar de kans geboden is een succesvol project  te realiseren en daar meerdere malen subsidies, kredieten en opdrachten voor verstrekt zijn. Het College stelt vast dat het niet gelukt is op het niveau te komen van andere vergelijkbare attracties in andere steden en er ook geen perspectieven zouden zijn om wel het gewenste nivo te behalen.

Daarnaast wordt gesteld dat de aangeboden leerwerktrajecten niet passen bij de doelgroepen.

Wij, bestuur van de Delft, zijn zeer teleurgesteld, en dat is mild uitgedrukt, over dit besluit en daar valt nogal wat op af te dingen:

Ja, er is in het verleden veel geld in de Delft geïnvesteerd, maar toen wij, het toenmalig bestuur van de Stichting Onbenutte Kwaliteiten, in 2013 benaderd werden door Stichting Historische Werf Delfshaven en ons gevraagd werd te hulp te schieten om een faillissement te vermijden, hebben we daar positief op gereageerd, mede op grond van overleg met toenmalig gemeentebestuur en gemeentelijke diensten over o.a.  de mogelijkheden voor uitvoeren leerwerktrajecten ( en die vormen de basis voor de financiering van de Delft)

In 2014 heeft de Stichting Onbenutte kwaliteiten daadwerkelijk de Stichting Historische Werf Delfshaven overgenomen en is begonnen met een grootschalig saneringsproces, waarbij schulden werden afgelost, personele herschikkingen werden uitgevoerd, enz. enz. 

Bij elkaar opgeteld hebben we tot op heden 800.000 euro ( gelden vanuit de oude Stichting Onbenutte Kwaliteiten) geïnvesteerd in dit project.

Sinds de overname door Stichting OK heeft de gemeente NIMMER een subsidie aan de Delft verstrekt. Wel werden in de eerste 2 jaar leerwerktrajecten met de gemeente overeengekomen, maar telkens werden die minder en tegen lagere prijzen, waardoor de exploitatie steeds moeilijker werd en werden vanaf 2017 geen nieuwe trajecten meer overeengekomen.

Sterker nog. Bij  afgesproken trajecten waarbij 120 kandidaten hier een scholingstraject zouden doorlopen, werden aanzienlijk minder kandidaten geleverd en dus ook  "afgerekend" Ons werd door de dienst Werk en Inkomen verteld "dat men geen andere kandidaten uit het bijstandsbestand konden vinden" ( en daar staan er zo,n 35.000 in !)

De hele procedure van het aanbesteden van opdrachten tot uitvoeren van leerwerktrajecten (en dat moet volgens Europese richtlijnen) leidt ertoe dat vrijwel altijd de goedkoopste aanbieder de opdracht krijgt en dat zijn we niet. Hier willen we nl. ook nog dat schip bouwen en dat kan niet alleen met werkzoekende kandidaten, daar zijn leermeesters, vakmensen, machines, materialen enz. ook bij nodig. Wel hebben we de afgelopen jaren laten zien dat de kandidaten die wel een traject hier hebben afgerond, een veel betere positie op de arbeidsmarkt hebben gekregen. 30 tot 35% heeft regulier, betaald werk en is niet meer afhankelijk van een uitkering. Opmerkelijk is dat de instellingen aan wie de opdrachten wel gegund werden, ons nu benaderen of hun kandidaten bij ons ( zonder dat wij daar er vergoeding voor krijgen)  stage mogen lopen! Ja, dan kun je tegen een lage prijs inschrijven!

We hebben in maart van dit jaar de gemeente verzocht ons te helpen en aangegeven dat de financiële situatie kritiek was. Pas in juli (na herhaaldelijke mails van onze kant) een reactie in de vorm van een bezoek van 2 beleidsambtenaren vanuit de sector Cultuur en Toerisme. Vanuit wethouder Moti, en die is toch verantwoordelijk voor de Werkgelegenheids-activiteiten, werd nooit een reactie vernomen, iets wat ons zeer verbaast en ook wel boos maakt.

Ja, dit dreigt de ondergang van de Delft te worden. Als we echt iets van dit project willen maken dan moet je bereid zijn om meerjarige afspraken te maken voor de bouw  van dat schip en meerjarige afspraken om leerwerktrajecten hier uit te voeren. Incidentele opdrachten (en dus incidentele inkomsten) kunnen nooit voldoende middelen genereren om dit project tot een goed einde te brengen en daarmee dreigt een uniek project, passend in Rotterdam en zeker in Delfshaven, van de kaart te verdwijnen.

En daarmee verliezen  medewerkers hun baan, maar ook tientallen (vaak oudere) vrijwilligers hun plek waar ze vaak jaren lang hun tijd en energie in hebben gestoken en die zeer aan dit project gehecht zijn. 

De gebiedscommissie Delfhaven zag wel het belang en het perspectief voor dit project en adviseerde het College dan  dan ook om de Delft die mogelijkheid wel te geven omdat het ook zo past in dit gebied, hier waar de oorspronkelijke Delft in 1782/1783 gebouwd werd.

Jammer, jammer, jammer: na het Schielandhuis en na de Dubbelde Palmboom zal nu ook de Delft ten onder gaan.

 Johan Breukels

Tijdelijk directeur/bestuurder de Delft

 

2)  een interview in het NRC

3)  een interview in de scheepvaartkrant van week 44-45