Plan2020

Stichting De Delft 

 

 

“door en voor Rotterdammers” 

 Bovenstaande bedrijven, instellingen en personen hebben ons steun verleend in het kader van "Plan 2020" Onze dank daarvoor!

 

 PLAN VAN AANPAK "DE DELFT 2020" 

 Een korte inleiding:  

Stichting De Delft is op 1 april 2014 ontstaan door de overname van de Stichting Historische werf Rotterdams Welvaren door de Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam. Bij de overname heeft een sanering van organisatie, personeel en schulden plaatsgevonden, gefinancierd uit het vermogen van STOK. De financiële situatie van de organisatie blijft echter een voortdurend punt van aandacht.  

Stichting De Delft is een bijzondere combinatie van een maritiem-historisch museum en een leerwerkbedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat gevestigd is in het hart van Rotterdam. Het leerwerkbedrijf is de kern van ons bedrijf: een unieke partner voor de gemeente en voor het Rotterdamse bedrijfsleven op het gebied van leren werken, het opdoen van werkervaring, het verkrijgen van competenties en de uitstroom naar regulier werk. Met het realiseren van een historisch-maritieme belevingswereld op de kade wordt de verbinding tussen leerwerkbedrijf en museum gelegd. In een periode van vijf jaar willen wij met deelnemers aan trajecten, vrijwilligers en stagiaires een unieke historisch-maritieme belevingswereld bouwen voor jong en oud, actief en interactief en waarbij oude ambachten worden gecombineerd met innovatieve technieken. Op deze manier wordt de bouw van de “Delft” niet alleen een doel, maar vooral ook een instrument voor opleiding en ontwikkeling.  

 Het eindresultaat: een historisch-maritieme belevingswereld linieschip De Delft  

 

Wij bouwen niet een varend schip, maar een 'belevingswereld' op de kade: een Rotterdamse attractie voor jong en oud.  

. gebouwd door een combinatie van oude ambachten (bijv. beeldsnijden, blokkenmaken) met moderne technieken ( bijv. het in 3-D printen van een deel van de spiegel van het schip); 

. een attractie gebaseerd op de maritieme geschiedenis: het leven aan boord van een 18de-eeuws linieschip wordt historisch verantwoord gepresenteerd; 

. het verleden wordt verder levend en beleefbaar gemaakt door educatieve programma’s: op fysieke wijze met de Kruitloper doe-activiteiten en digitaal en interactief met de “Bouw zelluf je eigen Delluf” game; 

. Een attractie die ook bestaat uit een fysieke belevingswereld: een klimwand, abseilen vanuit het kraaiennest, een tokkelbaan, enzovoort.  

 

De historisch-maritieme belevingswereld gecombineerd met het museum moet uiteindelijk leiden tot een zelfstandige, kostendekkende exploitatie. 

  

 

Hoe gaan wij de historisch-maritieme belevingswereld realiseren?  

 

I. Inzet van het leerwerkbedrijf  

Het leerwerkbedrijf is de “core business” van ons bedrijf en tevens het instrument om de historisch-maritieme belevingswereld te realiseren.   

1). Mankracht:

De bouw wordt uitgevoerd door de mensen van het leerwerkbedrijf onder begeleiding van technische vrijwilligers van het museum en van betaald personeel.   

Leerwerkbedrijf De Delft begeleidt verschillende doelgroepen:  

. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandgerechtigden) worden begeleid bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt; 

. Jongeren zonder startkwalificatie worden in het kader van de “Topacademie Bouw” gedurende 1 à 2 jaar voorbereid op een toekomst in de bouw; 

. Statushouders: arbeidsoriëntatie- en werkervaringstrajecten gericht op bouw en techniek (Vluchtelingenwerk Nederland); 

. Stagiaires: mbo- en hbo-studenten van diverse opleidingen op het gebied van bouw en techniek; 

. Vrijwilligers: De Delft biedt vrijwilligersplaatsen aan personen met een uitkering in het kader van de maatschappelijke tegenprestatie.  

 

Wij kunnen 100 personen per week een plek bieden. Die ruimte is nu maar voor de helft benut. Wij willen de overige plaatsen graag bezetten met trajectdeelnemers uit de bijstand met affiniteit voor bouw en techniek, zodat er met een maximale capaciteit aan het linieschip De Delft kan worden gewerkt. Bovendien worden alle deelnemers overeenkomstig hun kennis en kunde ingezet bij de bouw: een enorme impuls voor de bouw en leerwerktrajecten waarbij veel geleerd en veel gepresteerd wordt.  

 2). Werkruimte, gereedschappen en machines  

De Delft beschikt over werkplaatsen, een kade en een ponton voor de bouw van het schip. Afgezien van enkele gespecialiseerde machines, zijn de gereedschappen en machines aanwezig.  

 

II. Inzet van het museum  

 Het museum heeft een grote groep ‘reguliere vrijwilligers’ die actief zijn op verschillende gebieden, sommigen reeds sinds de start van het project: 

 . Receptie en gidsen; 

. Algemene ondersteuning: promotie, marketing, archief, historisch onderzoek, museale collectie; 

. Technische vrijwilligers: maritieme ambachten, constructie, locatiebeheer, maritieme productie; 

. Kruitlopers: educatief programma;  

. Equipage De Delft; 

. Koor De Delft.  

Deze vrijwillige medewerkers worden nu reeds succesvol ingezet in het bezoekerscentrum en de werkplaatsen en ook voor de uitvoering van het Plan van Aanpak De Delft 2020 zullen wij voortbouwen op hun ervaring, kennis en kunde.  

 

III. De planning  

 

Over vier jaar – eind 2020 – begin 2021 -  moet het resultaat er staan. Een goede planning is derhalve cruciaal. Hier geven wij de planning op hoofdlijnen aan. 

Het totale project kent een nogal strakke volgorde, zoals elk bouwproject.

Het valt uiteen in een aantal delen, die deels tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden, maar niet alles.

Om te beginnen, en dat is al in 2015 en 2016 geweest, moet vanwege de veiligheid en de stabiliteit, het (beneden-)berghout worden aangebracht. Dat zal eind 2017 gereed zijn. Ook zullen dit jaar nog stalen “stoelen” vóór en achter worden geplaatst, ter ondersteuning, zodat alle sparren, waarvan er een aantal in slechte staat verkeert, weggenomen kunnen worden. Er komt dan dus werkruimte vrij om de buitenhuid aan te brengen.

Na het plaatsen van een binnensteiger begin 2018, is het aan de binnenzijde aanbrengen van de wegering voor het onderdek  aan de beurt, waarna de 29 onderdekbalken kunnen worden geplaatst, inclusief alle 29 stutten op de kiel en 60 kardoezen, knieën en steunjers.

Tegelijkertijd kan de buitenzijde van het schip worden gestrookt, daarna, te beginnen bij de zandstrook ( de onderste huidgang) , kunnen de huiddelen tot ongeveer het onderdek worden aangebracht.

Het zal dan begin 2019 zijn en het onderdek wordt geplaatst. Ook de bovenberghouten zijn dan aan de beurt, en de buitenhuid tot die hoogte.  De tweede wegering aan de binnenzijde is dan aan de beurt, ter voorbereiding van het bakdek. Ook de constructie van het hek wordt ter hand genomen. Het is dan eind 2019.

In het nieuwe jaar, 2020, komt de bouw van het bakdek en het kajuitdek aan de beurt: 23 dekbalken, 40 steunjers, kardoezen en knieën. Ook de binnen en buitenhuid is dan op hoogte en er moeten ramen in de huid, luiken in de dekken en geschutpoorten worden afgewerkt.

Er worden 3 masten gebouwd, kraaiennesten en ezelshoofden gebouwd en geplaatst, met staand want.

Gedurende de gehele bouw zal er smeedwerk worden gemaakt, vooral bij de bouw van de dekken, maar ook bij de tuigage en verder het interieur en roermechanisme.

Rond de jaarwisseling 2020-2021 zal het werk gereed ( kunnen ) zijn afgezien van kleine verfraaiingen en details.

Er zullen gemiddeld 6 tot 8 man voortdurend nodig zijn, in de werkpiek in 2020 oplopend tot 20 – 25 personen

 

In het voorjaar van 2021  willen wij het voorlopige eindresultaat opleveren. Daarvoor moet in dat jaar nog gewerkt worden aan het trappenhuis (om toegankelijk te worden voor bezoek), de inrichting van de verblijven en het afronden van tuigage werkzaamheden.

Waarom gaat het ons lukken? 

 

Er zijn natuurlijk veel lessen uit het verleden van De Delft te leren. Wij geloven in het volgende:  

 

. Haalbare doelen: een historisch-maritieme attractie op de kade te realiseren in een overzienbare periode met een realistische einddatum; 

. Focus op het Leerwerkbedrijf: inzet van mensen en materieel, maar ook een middel voor opleiding en ontwikkeling; 

. Continuïteit: één doel – één plan – één organisatie qua vorm en bemensing; 

. Kostenbewust werken: geen uitgaven aan bijzaken, maar vol inzetten op de realisatie van het beoogde eindresultaat; 

. Duidelijkheid en openheid: beschrijving van het resultaat, verloop van planning en uitvoering, verantwoording van het bestede budget en voortdurende communicatie naar alle stakeholders; 

. De Delft wordt een project gerealiseerd met een publiek/private basis en door en voor Rotterdammers.

. Een niet onbelangrijk feit: we hebben sinds begin 2017 een ANBI-status ( RSIN nummer 812126257 ) .